Beschrijving ook in English and French.

Omdat via het systeem Hauptwerk het tegenwoordig mogelijk is om gesampelde orgels zelf thuis te kunnen bespelen groeide meer en meer de wens om de speeltafel van het orgel van de St. Sulpice Parijs na te bouwen in kopie en dan te voorzien van een Hauptwerksysteem waarbij het dan mogelijk moet zijn om a.h.w. het orgel van de St. Sulpice thuis te kunnen bespelen.

Hiervoor was nodig om eerst de nodige informatie te verzamelen omtrent de dispositie en maten van de speeltafel en wat al meer zij. Je duikt erin en herontdekt a.h.w. hoe Cavaillé Coll dit allemaal ontworpen heeft. Dit resulteerde in het eerst geheel op tekening zetten hetgeen veel tijd ging kosten.

Aan de hand van veel foto’s werden de details steeds meer duidelijk.

Meubelmaker H. Goudzwaard te Barneveld werd door mij aangezocht en hem heb ik uiteindelijk de opdracht gegeven om de kast te bouwen. Geen sinecure omdat nauwkeurig te doen. Ook bijvoorbeeld het maken van de ronde panelen en terrassen is een ware herontdekking en een staaltje van meubelmakers vakmanschap.

Daarnaast is het inbouwen door mij als Hauptwerk orgelbouwer van de techniek en het Hauptwerk Systeem met de sample composité ook een vak apart. Momenteel wordt er door iemand gewerkt aan de composité St. Sulpice die bestaat uit verschillende opgenomen orgels te weten: Caen, St. Omer, Nancy en Oleron. Zodoende komt de dispositie tot stand die nodig is. Het is een gigantische klus met heel veel uren werk. Niet alleen om alle registers in het bestand van de composité te implanteren, maar ook dat deze zo nauwkeurig mogelijk overeen gaan komen met de klank van de St. Sulpice.

Ook was bij mij de wens ontstaan om zelf de 118 elektrische trekregisters te bouwen die in het orgel moesten komen. Daar is veel research voor nodig geweest en diverse prototypen werden gemaakt voordat het uiteindelijke concept er was. De reguliere elektrische registers gaan maar 18 of hooguit 25 mm uit en in. Ik wilde een elektrisch trekregister ontwerpen dat 35 mm uit en in kan gaan. Dat is uiteindelijk gelukt. Het maken van deze elektrische trekregisters vereist heel veel uren werk en geduld met de nodige precisie. Alleen dan ontstaat een goed resultaat waar men jaren plezier van kan hebben.

De voettreden (koppels) die in het orgel komen werken wat anders dan die in de St. Sulpice. Normaliter moet men de voettrede naar beneden duwen om in te schakelen en dan opzij vergrendelen om deze vast te zetten. Om weer te ontkoppelen moet men dan weer eerst deze opzij duwen en terug omhoog laten veren. Dat zijn dubbele handelingen. Met de voetredes die in mijn speeltafel komen is alleen een enkele trap naar beneden voldoende om in te schakelen, waarbij een groen ledlampje boven de trede aangeeft dat hij ingeschakeld is. De voettrede gaat uit zichzelf weer in de beginpositie na intrappen. Weer opnieuw intrappen zorgt er dan voor dat de koppel weer uit gaat.

De zweltrede van het orgel in de St. Sulpice zit helemaal rechts en dat vereist wel flinke vaardigheid van de speler om deze goed te kunnen bedienen. Vaak wordt dit dan ook aan de registrant over gelaten. Een vergelijkbare oude speeltafel van Cavaillé Coll, die nu afgedankt in één van de torens in de Notre Dame Parijs staat, laat een zwelpedaal in het midden zien. Oorspronkelijk zat deze ook helemaal rechts maar is later verandert van positie naar het midden op instigatie van organist Louis Vierne. Het speelgemak gaat soms toch voor op het esthetische.

Verder is het orgel nog voorzien van een extra cresendopedaal waardoor men snel van heel zacht naar het volle werk kan gaan tijdens het spelen. Daarnaast heeft het orgel ook een setzersysteem hetgeen bediend kan worden door vooraf registraties in te programmeren. Via de duimpistons, welke in de tussenlat van het eerste klavier mooi geïntegreerd zijn zodat ze niet heel erg opvallen, kan men dan snel van registratie wisselen tijdens het spelen van een orgelwerk.  Zodoende heeft men geen twee registranten nodig.

Mijn dank gaat uit aan Dhr. André Bovenschen die de leren stroken, welke bovenaan de terrassen en bij de klavieren geplaatst zijn met goudopdruk gecomplementeerd heeft.

Intussen is de console gereed en bespeelbaar en zijn alle registers in de composité St. Sulpice geïmplanteerd.

Nu kan het orgel uiteindelijk ingewijd worden met een mooi concert!

Op 18 augustus j.l. mochten we met succes een 2e kopie van de speeltafel van de St. Sulpice afleveren en plaatsen In Bretagne Frankrijk bij de heer Xavier Paulet.

De foto’s vind u in de slider.

 

De composité die in opdracht van mij gemaakt is door Dhr. Evert-Jan van der Leij bevat alle registers en koppels van het orgel van de St. Sulpice. Na heel veel uren werk is deze gereed gekomen en is samengesteld uit de volgende samplesets:

  • Caen volledige versie 2.66 of 2.67
  • Nancy volledige versie 1.02
  • Omer Demo
  • Oleron Demo

Om de composité St. Sulpice te installeren is nodig dat u bovenstaande orgels eerst geïnstalleerd heeft op uw pc met Hauptwerk. Dit kan vanaf Hauptwerk versie 4.2.1. t/m Hauptwerk 7. Verder is nog tenminste 55GB Ram werkgeheugen nodig om de composité te kunnen laden.

De composité St. Sulpice is full surround en heeft ook een tabblad met een mixer waarbij u pipecoupling en detune kunt instellen d.m.v. de schuiven. Daarnaast ook het volume van de verschillende kanalen Front en Rear. De screenshots van de composité kunt u bij de fotoslider bekijken.

U kunt de compositie St. Sulpice bestellen via het contactformulier. Zie contact.

De prijs is € 275,- Dit is dus alleen voor de composité St. Sulpice en niet voor bovengenoemde samplesets Caen, Nancy, St Omer en Oleron.

Na uw bestelling wordt de composité St. Sulpice op uw volledige naam gezet en geregistreerd,  zodat duidelijk is dat u deze persoonlijk op uw naam heeft aangeschaft en deze voor u persoonlijk is. U begrijpt en gaat dan ook akkoord dat doorgeven van de composité aan anderen verboden is.

Ik ben de heer Evert-Jan van der Leij zeer erkentelijk voor het vele werk wat hij gedaan heeft om deze composité tot een succes te maken.

Hier kunt u enkele sample opnamen beluisteren.

Contrebombarde.com Concert hall

English:

Because the Hauptwerk system now makes it possible to play sampled organs at home, the desire grew to copy the console of the organ of St. Sulpice Paris and to equip it with a Hauptwerk system so that it would be possible to play the organ of St. Sulpice at home.

For this it was necessary to first gather the necessary information concerning the disposition and measurements of the console and so on. You dive in and rediscover, as it were, how Cavaillé Coll designed all this. This resulted in putting the whole thing on a drawing first, which took a lot of time.

With the help of many photos, the details became increasingly clear.

Furniture maker H. Goudzwaard in Barneveld was approached by me and I eventually commissioned him to build the cabinet. It was no mean feat to do this accurately. Making the round panels and terraces, for example, is a true rediscovery and a feat of furniture maker’s craftsmanship.

In addition, the installation by me as a Hauptwerk organ builder of the technology and the Hauptwerk System with the sample composite is also a special skill. At the moment, someone is working on the composité St. Sulpice which consists of several recorded organs, namely: Caen, St. Omer, Nancy and Oleron. In this way, the disposition that is needed is being established. It is a gigantic job with many hours of work. Not only to implant all stops in the file of the composite, but also to match the sound of the St. Sulpice as closely as possible.

I also wanted to build the 118 electric drawknobs that were to be installed in the organ myself. This required a great deal of research and several prototypes were made before the final concept was born. The regular electrical stops only go in and out by 18 or 25 mm at the most. I wanted to design an electric drawknob that can go in and out 35 mm. That eventually worked out. Making these electric drawknobs requires many hours of work and patience with the necessary precision. Only then you get a good result that you can enjoy for years.

The footsteps (couplers) that will be placed in the organ work somewhat differently from those in St. Sulpice. Normally one has to push the foot pedal down to engage and then lock it to the side to secure it. To disengage, one must then push it aside again and let it spring back up. That is double action. With the footsteps that come in my console, only a single step downwards is sufficient to engage, and a green LED above the step indicates that it is engaged. The footstep returns to its starting position on its own after being pressed down. Depressing it again causes it to switch off again.

The swell pedal of the organ in St. Sulpice is located at the far right and this requires considerable skill of the player to operate it properly. This is often left to the registrar. A comparable old console by Cavaillé Coll, now discarded in one of the towers in Notre Dame Paris, shows a swell pedal in the middle. Originally, this was on the right but later it was changed to the middle at the instigation of organist Louis Vierne. The ease of playing sometimes takes precedence over the aesthetic.

Furthermore, the organ is equipped with an extra crescent pedal so one can quickly go from very soft to full blast while playing. The organ also has a setter system, which can be operated by programming registrations in advance. Via the thumb pistons, which are nicely integrated in the slat of the first keyboard so that they do not stand out very much, one can then quickly change the registration while playing an organ work.  In this way, one does not need two registrants.

My thanks go to Mr. André Bovenschen who has complemented the leather strips, which are placed at the top of the terraces and near the manuals, with gold imprint.

Meanwhile, the console is ready and playable and all stops are implanted in the composite St. Sulpice.

Now the organ can finally be inaugurated with a beautiful concert!

On 18 August last, we were allowed to successfully deliver and install a 2nd copy of the console of the St. Sulpice in Bretagne France to Mr. Xavier Paulet.

You can find the photos in the slider.

 

The composite that was commissioned to me by Mr. Evert-Jan van der Leij contains all the stops and couplers of the organ of the St. Sulpice. After many hours of work it is finished and is composed of the following sample sets:

Caen full version 2.66 or 2.67
Nancy full version 1.02
Omer Demo
Oleron Demo

To install the composition St. Sulpice, it is necessary that the above organs are first installed on your pc with Hauptwerk. This is possible from Hauptwerk version 4.2.1 up to and including Hauptwerk 7. Furthermore, at least 55GB of Ram memory is required to load the composite.

The composite St. Sulpice is full surround and also has a tab with a mixer where you can set pipecoupling and detune by means of the sliders. In addition, the volume of the various channels Front and Rear. You can see the screenshots of the composition in the photo slide.

You can order the St. Sulpice composition via the contact form. See contact.

The price is € 275,- This is only for the composite St. Sulpice and not for the above mentioned samplesets Caen, Nancy, St Omer en Oleron.

After your order, the composite St. Sulpice will be put on your full name and registered, so that it is clear that you have purchased it personally and that it is for you personally. You therefore understand and agree that passing on the composite to others is prohibited.

I am very grateful to Mr Evert-Jan van der Leij for his hard work in making this composition a success.

Here you can listen to some sample recordings.

https://www.contrebombarde.com/concerthall/playmusic/50347

 

French:

Le système Hauptwerk permettant désormais de jouer des orgues échantillonnés à domicile, l’envie est venue de copier la console de l’orgue de Saint-Sulpice Paris et de l’équiper d’un système Hauptwerk afin de pouvoir jouer l’orgue de Saint-Sulpice à domicile.

Pour cela, il fallait d’abord rassembler les informations nécessaires concernant la disposition et les mesures de la console, etc. On s’y plonge et on redécouvre, en quelque sorte, comment Cavaillé Coll a conçu tout cela. Il fallait donc d’abord mettre le tout sur un dessin, ce qui prenait beaucoup de temps.

Avec l’aide de nombreuses photos, les détails sont devenus de plus en plus clairs.

J’ai contacté le fabricant de meubles H. Goudzwaard à Barneveld et je lui ai finalement demandé de construire le meuble. Ce n’était pas une mince affaire que de le faire avec précision. La fabrication des panneaux ronds et des terrasses, par exemple, est une véritable redécouverte et une prouesse de l’artisanat du meuble.

En outre, l’installation par moi, en tant que facteur d’orgue Hauptwerk, de la technologie et du système Hauptwerk avec le composite d’échantillons est également une compétence particulière. En ce moment, quelqu’un travaille sur la composition St. Sulpice qui consiste en plusieurs orgues enregistrés, à savoir : Caen, St. Omer, Nancy et Oléron. De cette manière, la disposition nécessaire est mise en place. C’est un travail gigantesque avec de nombreuses heures de travail. Non seulement pour implanter tous les jeux dans le fichier du composite, mais aussi pour faire correspondre le plus possible le son du St. Sulpice.

Je voulais aussi construire moi-même les 118 boutons de tirage électriques de l’orgue. Cela a nécessité de nombreuses recherches et plusieurs prototypes ont été réalisés avant que le concept final ne voie le jour. Les butées électriques ordinaires n’entrent et ne sortent que de 18 ou 25 mm au maximum. Je voulais concevoir un bouton de tirage électrique qui puisse entrer et sortir de 35 mm. Ça a fini par marcher. La fabrication de ces boutons de tirage électriques nécessite de nombreuses heures de travail et de patience, avec la précision nécessaire. Ce n’est qu’alors que vous obtiendrez un bon résultat dont vous pourrez profiter pendant des années.

Les pédales (accouplements) qui seront placées dans l’orgue fonctionnent un peu différemment de celles de St. Sulpice. Normalement, il faut pousser la pédale vers le bas pour l’enclencher, puis la verrouiller sur le côté pour la fixer. Pour le désengager, il faut alors le pousser à nouveau sur le côté et le laisser se relever. C’est une double action. Avec les pas qui arrivent dans ma console, un seul pas vers le bas suffit pour s’engager, et une LED verte au-dessus du pas indique qu’il est engagé. Le pied revient de lui-même à sa position de départ après avoir été enfoncé. En appuyant à nouveau sur le bouton, il s’éteint à nouveau.

La pédale d’harmonie de l’orgue de Saint-Sulpice est située à l’extrême droite, ce qui exige une grande habileté de la part du musicien pour l’actionner correctement. Cette tâche est souvent laissée à l’agent d’enregistrement. Une console ancienne comparable de Cavaillé Coll, aujourd’hui mise au rebut dans l’une des tours de Notre-Dame de Paris, montre une pédale de houle au milieu. À l’origine, il se trouvait à droite, mais il a été déplacé au milieu à l’instigation de l’organiste Louis Vierne. La facilité de jeu prend parfois le pas sur l’esthétique.

De plus, l’orgue est équipé d’un pédalier à croissant supplémentaire, ce qui permet de passer rapidement d’un son très doux à un son très fort pendant le jeu. L’orgue dispose également d’un système de jeux, qui peut être utilisé en programmant les registrations à l’avance. Grâce aux pistons du pouce, qui sont joliment intégrés dans la lamelle du premier clavier de manière à ne pas être trop visibles, il est possible de changer rapidement la registration tout en jouant une œuvre d’orgue.  De cette manière, il n’est pas nécessaire d’avoir deux déclarants.

Mes remerciements vont à M. André Bovenschen qui a complété les bandes de cuir, qui sont placées en haut des terrasses et près des manuels, par une impression dorée.

Entre-temps, la console est prête et jouable et tous les jeux sont implantés dans le composite St. Sulpice.

Maintenant, l’orgue peut enfin être inauguré par un beau concert !

Le 18 août dernier, nous avons pu livrer et installer avec succès un 2ème exemplaire de la console du St. Sulpice en Bretagne France à M. Xavier Paulet.

Vous pouvez trouver les photos dans le slider.

Le composite qui m’a été commandé par M. Evert-Jan van der Leij contient tous les jeux et accouplements de l’orgue de Saint-Sulpice. Après de nombreuses heures de travail, il est terminé et se compose des jeux d’échantillons suivants :

Caen version complète 2.66 ou 2.67
Nancy version complète 1.02
Démo d’Omer
Démo d’Oléron

Pour installer le composite St. Sulpice, il est nécessaire que les orgues ci-dessus soient d’abord installés sur votre PC avec Hauptwerk. Ceci est possible depuis Hauptwerk version 4.2.1. jusqu’à Hauptwerk 7. En outre, au moins 55 Go de mémoire vive sont nécessaires pour charger le composite.

Le composite St. Sulpice est full surround et dispose également d’un onglet avec un mixeur où vous pouvez régler le couplage des tuyaux et désaccorder au moyen des curseurs. En outre, le volume des différents canaux avant et arrière. Vous pouvez voir les captures d’écran de la composition dans la diapositive des photos.

Vous pouvez commander la composition de Saint-Sulpice via le formulaire de contact. Voir contact.

Le prix est de € 275,- Ceci est seulement pour le composite St. Sulpice et non pour les échantillons mentionnés ci-dessus Caen, Nancy, St Omer en Oleron.

Après votre commande, le composite St. Sulpice sera mis à votre nom complet et enregistré, afin qu’il soit clair que vous l’avez acheté personnellement et qu’il vous est destiné. Vous comprenez et acceptez donc que la transmission du composite à d’autres personnes est interdite.

Je suis très reconnaissant à M. Evert-Jan van der Leij pour son travail acharné qui a permis de faire de cette composition un succès.

Vous pouvez écouter ici quelques exemples d’enregistrements.

https://www.contrebombarde.com/concerthall/playmusic/50347